หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 2
ชื่อ - สกุล : น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย
หลักสูตร : หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 2
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 30 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 30 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :