หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 3
ชื่อ - สกุล : น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย
หลักสูตร : หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 3
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 3 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 3 กันยายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :