ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ชื่อ - สกุล : นายสุริยา พนะสัน
หลักสูตร : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ผู้จัด : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง(Thai Mooc)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 9 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 9 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :