การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา ทักษะการ Coach RBL SEEEM
ชื่อ - สกุล : นายกิตติพันธ์ ท่าชัย
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา ทักษะการ Coach RBL SEEEM
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 กรกฎาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 21 กรกฎาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :