การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเชิงสมรรถนะแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
ชื่อ - สกุล : นายกิตติพันธ์ ท่าชัย
หลักสูตร : การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเชิงสมรรถนะแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 15 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสาร/หลักฐาน :