เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ นิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษา ตามระบบ PDCA
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์
หลักสูตร : เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ นิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษา ตามระบบ PDCA
ผู้จัด : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 11 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 12 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :