อบรมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายวัชรพล เทพสิทธิ์
หลักสูตร : อบรมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ผู้จัด : โรงเรียนนาน้อย
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 10 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 10 ตุลาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :