การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS ขั้นพัฒนา
ชื่อ - สกุล : นายกิตติพันธ์ ท่าชัย
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS ขั้นพัฒนา
ผู้จัด : โรงเรียนสตรศรีน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 26 ธันวาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 26 ธันวาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :