การพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม
ชื่อ - สกุล : นางจารุณี นันศิริ
หลักสูตร : การพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม
ผู้จัด : StarfishLabz
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 8 มกราคม 2567
วันที่สิ้นสุด : 8 มกราคม 2567
เอกสาร/หลักฐาน :