อบรมเชิงปฏิบัติการ อ่าน ฟัง สรุปความ และเขียนตามประสงค์ ผ่านกระบวนการ KM,PLC
ชื่อ - สกุล : น.ส.กนกวรรณ อิ่นคำ
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ อ่าน ฟัง สรุปความ และเขียนตามประสงค์ ผ่านกระบวนการ KM,PLC
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 17 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 18 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :