การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม
หลักสูตร : การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 7 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 7 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :