การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING
ชื่อ - สกุล : นายนิรันดร์ แท่นทอง
หลักสูตร : การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 15 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 15 พฤษภาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :