การอบรมครูหลักสูตรการรู้ดิจิทัล
ชื่อ - สกุล : นางอมรรัตน์ พรมไชยวงค์
หลักสูตร : การอบรมครูหลักสูตรการรู้ดิจิทัล
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 20 มีนาคม 2567
วันที่สิ้นสุด : 22 มีนาคม 2567
เอกสาร/หลักฐาน :