วิทยากรค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
หลักสูตร : วิทยากรค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้จัด : โรงเรียนบ้านนาราบ
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 13 ธันวาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 13 ธันวาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :