หลักสูตรอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 teacher(C4T-8)
ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม
หลักสูตร : หลักสูตรอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 teacher(C4T-8)
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 14 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 14 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :