การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโรคซึมเศร้า
ชื่อ - สกุล : นางนิศากร เย็นใจมา
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโรคซึมเศร้า
ผู้จัด : สพฐ.ร่วมกับม.ราชภัฏสวนสุนันทาและสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 15 กรกฎาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 16 กรกฎาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :