การอบรมหลักสูตรอบบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
ชื่อ - สกุล : นายอัศวิน กลับมา
หลักสูตร : การอบรมหลักสูตรอบบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
ผู้จัด : สสวท
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 27 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 27 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :