การอบรมและทดสอบวัดความรู้ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ - สกุล : นายนิรันดร์ แท่นทอง
หลักสูตร : การอบรมและทดสอบวัดความรู้ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัด : สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 5 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 5 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :