เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ. นักเรียนเเกนนำโรงเรียนคุณธรรม ประจำปี 2562
ชื่อ - สกุล : น.ส.ทัศนีภรณ์ สุยะ
หลักสูตร : เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ. นักเรียนเเกนนำโรงเรียนคุณธรรม ประจำปี 2562
ผู้จัด : มูลนิธิยุวพัฒน์
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 23 มิถุนายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 23 มิถุนายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :