การอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการบริหารสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม
หลักสูตร : การอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการบริหารสถานศึกษา
ผู้จัด : ชมรมพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 22 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสาร/หลักฐาน :