การอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำตามมาตรฐานอาชีพด้านทักษะความเข้าใจ และการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ปีงบประมาณ 2563
ชื่อ - สกุล : นายนิรันดร์ แท่นทอง
หลักสูตร : การอบรมตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำตามมาตรฐานอาชีพด้านทักษะความเข้าใจ และการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ปีงบประมาณ 2563
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 26 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 28 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :