ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร กุญแจสู่ความสำเร็จ Growth Mindset ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
ชื่อ - สกุล : นายสหัสวัต สุวรรณ
หลักสูตร : ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ StarfishLabz หลักสูตร กุญแจสู่ความสำเร็จ Growth Mindset ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
ผู้จัด : Starfish Academy และ Starfish Labz
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 12 เมษายน 2567
วันที่สิ้นสุด : 12 เมษายน 2567
เอกสาร/หลักฐาน :