การอบรมโครงการอบรมเยาวชนและชาชนชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชรีภรณ์ ส่องเนตร
หลักสูตร : การอบรมโครงการอบรมเยาวชนและชาชนชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้จัด : การรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 10 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 10 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :