การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA ONLINE)
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชรีภรณ์ ส่องเนตร
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA ONLINE)
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 10 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 10 กันยายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :