การพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม
หลักสูตร : การพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 17 มิถุนายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 20 มิถุนายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :