ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : นายชัยศิริ ศิริรัตน์
หลักสูตร : ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : ศูนย์ฝึกอบรม EXperttraining
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 28 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 28 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :