อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา “ การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
ชื่อ - สกุล : นางอทิตยา ปิมปา
หลักสูตร : อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา “ การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
ผู้จัด : สสส.ร่วมกับ สพฐ และ มูลนิธิ Path 2 Health
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 มกราคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :