กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์เด็กมัธยมน่าน 2563
ชื่อ - สกุล : นายจารุวิทย์ อัชฒาสัย
หลักสูตร : กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์เด็กมัธยมน่าน 2563
ผู้จัด : องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 23 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 24 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :