อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ - สกุล : น.ส.มาลินี อนุรักษ์
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้จัด : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 6 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 7 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :