อบรมการพัฒนาหลักสูตรคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : นางมาลี ไชยยศ
หลักสูตร : อบรมการพัฒนาหลักสูตรคิดสร้างสรรค์สุนทรียภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : บริษัทอบรมและบริการวิชาการ จำกัด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 27 พฤศจิกายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 29 พฤศจิกายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :