วิทยากรณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพื้นฐาน
ชื่อ - สกุล : นางกาญจนา ธนะขว้าง
หลักสูตร : วิทยากรณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพื้นฐาน
ผู้จัด : สวทช. ร่วมกับ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 12 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :