การเข้าร่วมการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการปละแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน
ชื่อ - สกุล : นางมลฤดี เตชะตา
หลักสูตร : การเข้าร่วมการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการปละแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน
ผู้จัด : โครงการร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ เครือข่ายโรงเรียนลหิดลวิทยานุสรณ์ ศูนย์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 6 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 7 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :