การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “หลักสูตรอบรมออนไลน์ CMU: CMU012 การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ Graphic Design Crash Course
ชื่อ - สกุล : นายพงษ์พิชญ์ หมื่นพรมแสน
หลักสูตร : การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “หลักสูตรอบรมออนไลน์ CMU: CMU012 การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ Graphic Design Crash Course
ผู้จัด : Thailand Massive Open Online Course : ThaiMOOC
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 มกราคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 29 มกราคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :