การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “หลักสูตรอบรมออนไลน์รายวิชา CMU: CMU018 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | English for Communication
ชื่อ - สกุล : นายพงษ์พิชญ์ หมื่นพรมแสน
หลักสูตร : การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “หลักสูตรอบรมออนไลน์รายวิชา CMU: CMU018 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | English for Communication
ผู้จัด : Thailand Massive Open Online Course : ThaiMOOC
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :