การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
ชื่อ - สกุล : นายพงษ์พิชญ์ หมื่นพรมแสน
หลักสูตร : การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
ผู้จัด : ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 6 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 6 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :