อบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท.
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ อะทะยศ
หลักสูตร : อบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท.
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 26 มกราคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 26 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :