การวัดประเมินการเรียนรู้ในสถานการณ์ COVID-19
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
หลักสูตร : การวัดประเมินการเรียนรู้ในสถานการณ์ COVID-19
ผู้จัด : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผศ.ดร.พนิดา ศกุนตนาค)
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 21 พฤศจิกายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 21 พฤศจิกายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :