การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
หลักสูตร : การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้จัด : สสวท
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 9 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 11 พฤษภาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :