การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch)
ชื่อ - สกุล : น.ส.จินต์ชัญญา อิทธิประเวศน์
หลักสูตร : การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch)
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 31 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :