อบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะตามคู่มือ SEEEM
ชื่อ - สกุล : น.ส.วจีพร แก้วหล้า
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะตามคู่มือ SEEEM
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 11 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 12 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :