การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
หลักสูตร : การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้จัด : สสวท
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 20 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 25 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :