อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ชื่อ - สกุล : น.ส.นลัทพร ปวงไชยา
หลักสูตร : อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ผู้จัด : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 7 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 7 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :