โครงการส่งเสริมสถานศึกษา และประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมิน คุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ โควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อ - สกุล : นายเกรียงเดช ดีปินตา
หลักสูตร : โครงการส่งเสริมสถานศึกษา และประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมิน คุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ โควิด 19 ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้จัด : สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 11 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 11 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :