พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
หลักสูตร : พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล
ผู้จัด : คุรุสภา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 21 มกราคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 22 มกราคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :