อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class เป็นแพลตฟอร์มเพื่อการเรื่องรู้วิถีใหม่
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class เป็นแพลตฟอร์มเพื่อการเรื่องรู้วิถีใหม่
ผู้จัด : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 23 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 23 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :