การเตรียมความพร้อมแก่แรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ปีจำปีงบประมาณ 2563
ชื่อ - สกุล : น.ส.ญาดา กาป้อง
หลักสูตร : การเตรียมความพร้อมแก่แรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ปีจำปีงบประมาณ 2563
ผู้จัด : สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 21 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 21 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :