การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในห้องเรียนวิชาแนะแนว และหลักสูตรแผนการสอนแนะแนวหน่วยการรู้จักเข้าใจตนเอง และสร้างทางเลือก
ชื่อ - สกุล : น.ส.กชพร รักษากุลภักดี
หลักสูตร : การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในห้องเรียนวิชาแนะแนว และหลักสูตรแผนการสอนแนะแนวหน่วยการรู้จักเข้าใจตนเอง และสร้างทางเลือก
ผู้จัด : มูลนิธิร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ และบริษัทอาชีพโซเซียล เอนเทอไพรส์จำกัด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 25 พฤศจิกายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 29 พฤศจิกายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :