ผ่านการอบรทออนไลน์และประเมินแบบทดสอบความรู้หลักสูตรสมรรถนะครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : น.ส.วจีพร แก้วหล้า
หลักสูตร : ผ่านการอบรทออนไลน์และประเมินแบบทดสอบความรู้หลักสูตรสมรรถนะครูสู่มืออาชีพในศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : สพป.พิจิตร เขต 2
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 6 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 6 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :