การวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสู่การสร้างเครื่องมือวัดผลที่หลากหลาย
ชื่อ - สกุล : นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
หลักสูตร : การวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสู่การสร้างเครื่องมือวัดผลที่หลากหลาย
ผู้จัด : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 16 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 18 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :