การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ : Active Learning
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ : Active Learning
ผู้จัด : ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 10 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 10 กันยายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :